කාමර 2 ටයීල් නිවස කුලියට. | ·

Houses

Location: Rolly Fernando Road Katubedda Moratuwa, Colombo

Published date: July 12, 2015 7:21 PM
REF ID: 3815 Views: 1213

This Advertisement is Expired

කාමර 2 ටයීල් නිවස කුලියට. විසින්ත කාමරය .නාන කාමරයක් ද ඉඩම වටා ඉදි කල තාප්පයක් සහ ගේට්ටුවක් සියලු පහසුකම් සහිතය. ගාලු පාරට ආසන්නය.
කුලිය රු. 19000 +ඇඩ්වාන්ස් සාකච්චා කිරීමට පුලුවන්. අමතන්න 0779623096

Details

Num. Rooms: 2
Num. Bathrooms: 1
Status: NEW CONSTRUCTION
Square Ft (total): 1400
Num. Floors: 1
Construction Year: 2010

Features

  • Parking
Vote
Result out of 5 0 votes
Type For Rent

Published date: July 12, 2015 7:21 PM

Location:
Rolly Fernando Road Katubedda Moratuwa, Colombo

Scan QR Code with Your Smart Phone.
QR CODE


Checkout Similar Ads on SecondHand.lk..

RENT HOUSE WATTALA

No image available

Price: Rs.15,000.00
WATTALA

http://www.secondhand.lk/property/houses/rent-house-wattala_7047

House for rent

House for rent

Price: Rs.25,000.00

http://www.secondhand.lk/property/houses/house-for-rent_7023

Houses for Sale in Udhamulla

Houses for Sale in Udhamulla

Price: Rs.21,500,000.00
Nugegoda

http://www.secondhand.lk/property/houses/houses-for-sale-in-udhamulla_6769

Peradeniya Kandy House for sale (5 bedrooms, 3 bathrooms)

No image available

Price: Check with seller
Peradeniya

http://www.secondhand.lk/property/houses/peradeniya-kandy-house-for-sale-5-bedrooms-3-bathrooms_6655

House for Rent/Lease

No image available

Price: Rs.200,000.00

http://www.secondhand.lk/property/houses/house-for-rentlease_6558

House for Rent - Pelmadulla

House for Rent - Pelmadulla

Price: Rs.18,000.00
Pelmadulla

http://www.secondhand.lk/property/houses/house-for-rent-pelmadulla_6461

Land for house - Radawana

No image available

Price: Rs.1,100,000.00
Kirindiwela

http://www.secondhand.lk/property/houses/land-for-house-radawana_6221

4BR House for sale in Galle.

No image available

Price: Check with seller
Galle

http://www.secondhand.lk/property/houses/4br-house-for-sale-in-galle_6202

House for rent in Battaramulla

House for rent in Battaramulla

Price: Rs.50,000.00
Battaramulla

http://www.secondhand.lk/property/houses/house-for-rent-in-battaramulla_5771

ANNEX FOR RENT IN PANADURA

ANNEX FOR RENT IN PANADURA

Price: Rs.12,000.00
Panadura

http://www.secondhand.lk/property/houses/annex-for-rent-in-panadura_5478

ANNEX FOR RENT IN PANADURA

ANNEX FOR RENT IN PANADURA

Price: Rs.12,000.00
Panadura

http://www.secondhand.lk/property/houses/annex-for-rent-in-panadura_5388

House for Sale KADAWATHA ( 29 Perches )

No image available

Price: Rs.9,800,000.00
KADAWATHA

http://www.secondhand.lk/property/houses/house-for-sale-kadawatha-29-perches_5361

ANNEX FOR RENT IN PANADURA

ANNEX FOR RENT IN PANADURA

Price: Rs.12,000.00
Panadura

http://www.secondhand.lk/property/houses/annex-for-rent-in-panadura_5356

House for Sale in Negombo

House for Sale in Negombo

Price: Rs.4,900,000.00
Negombo

http://www.secondhand.lk/property/houses/house-for-sale-in-negombo_5331

ANNEX FOR RENT IN PANADURA

ANNEX FOR RENT IN PANADURA

Price: Rs.12,000.00
Panadura

http://www.secondhand.lk/property/houses/annex-for-rent-in-panadura_5323

House for Sale in Kelaniya

No image available

Price: Rs.3,000,000.00
Kelaniya

http://www.secondhand.lk/property/houses/house-for-sale-in-kelaniya_5247

ANNEX FOR RENT IN PANADURA

ANNEX FOR RENT IN PANADURA

Price: Rs.12,000.00
Panadura

http://www.secondhand.lk/property/houses/annex-for-rent-in-panadura_5203

2 STRY HOUSE FOR URGENT SALE ATHURUGIRIYA

2 STRY HOUSE FOR URGENT SALE ATHURUGIRIYA

Price: Rs.11,500,000.00
Athurugiriya

http://www.secondhand.lk/property/houses/2-stry-house-for-urgent-sale-athurugiriya_5192

House for Rent Kandy

House for Rent  Kandy

Price: Rs.18,000.00
Tennekumbura

http://www.secondhand.lk/property/houses/house-for-rent-kandy_5039

House for sale in Pannala

House for sale in Pannala

Price: Rs.3,700,000.00
Pannala

http://www.secondhand.lk/property/houses/house-for-sale-in-pannala_5034